REGULAMENTUL CONCURSULUI “Matthias&Maxime și VOLA.ro te trimit cu gașca în vacanță”,
organizat de S.C. VOODOO FILMS S.R.L. în perioada 23.01.2020 – 31.01.2020.

Art. 1 – Organizatorul

1.1 Organizatorul Concursului „Matthias&Maxime și VOLA.ro te trimit cu gașca în vacanță” (denumit în continuare „Concursul”) este S.C. Voodoo Films S.R.L, cu sediul  în Bucureşti, Str. Intrarea Serdarului, Nr. 5, sector 1, cod fiscal J40/4177/2006 CUI RO18473842, (denumită în continuare „Organizatorul”).

1.2 Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toți participanții și pentru toate entitățile implicate în derularea Concursului. Potențialilor participanți nu le este impusă în contrapartidă nicio cheltuială directă sau indirectă, iar participarea la Concurs este gratuită pentru toți cei care participă la Concursul „Matthias&Maxime și VOLA.ro te trimit cu gașca în vacanță”  în perioada de derulare și întrunesc toate condițiile de înscriere.

1.3 Prin înscrierea la Concurs se prezumă cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului de către participant și acordul participantului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, în vederea derulării Concursului și în scopuri de reclamă, marketing și publicitate, inclusiv ulterior încetării Concursului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor prezentului Regulament.

Art. 2 – Durata și locul de desfășurare a Concursului

2.1 Perioada în care se desfășoară Concursul „Matthias&Maxime și VOLA.ro te trimit cu gașca în vacanță” este 23.01.2020 – 31.01.2020 (ora 22:00). Concursul se desfășoară pe pagina de Facebook Voodoo Films https://www.facebook.com/VDfilmsdistribution/ și pe pagina de Instagram a Voodoo Films https://www.instagram.com/voodoofilms_co/, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.2 Organizatorul își rezervă dreptul de a prelungi perioada Concursului pe parcursul derulării acestuia, dar nu înainte de a anunța acest fapt în mod public, prin modalitățile menționate la art. 3 din Regulament.

2.3 Ultima zi în care cei interesați se pot înscrie în Concurs este 31.01.2020, ora 22:00.

2.4 Validarea rezultatelor Concursului și acordarea premiului va avea loc conform prevederilor prezentului Regulament.

Art. 3 – Regulamentul Concursului

3.1 Prin participarea la Concurs, participanții sunt de acord să respecte și să se conformeze tuturor prevederilor, termenilor și condițiilor prezentului Regulament.

3.2 Regulamentul este întocmit și făcut public conform legislației aplicabile în România și este disponibil, în mod gratuit, oricărui participant pe website-ul www.voodoofilms.ro și pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/VDfilmsdistribution/.

3.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Concursul poate fi mediatizat în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare cu rol informativ. Informațiile pe care astfel de materiale le pot conține vor fi interpretate în conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta/întrerupe/prelungi Concursul, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiționale care vor fi comunicate către public prin actualizarea Regulamentului și publicarea Regulamentului, în forma actualizată, pe website-ul www.voodoofilms.ro, la sectiunea Știri și pe pagina de Facebook Voodoo Films https://www.facebook.com/VDfilmsdistribution/, înainte ca acestea să intre in vigoare.

Art. 4 – Dreptul de participare

4.1 Pot participa la Concurs numai persoanele fizice cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data de inceput a Concursului. Participarea la Concurs presupune acceptarea implicită, integrală, expresă și neechivocă a prevederilor prezentului Regulament.

4.2 Nu au dreptul de a participa la acest Concurs următoarele categorii de persoane: (i) persoanele care nu au împlinită vârsta de 18 ani la data de inceput a Concursului; (ii) angajați ai Organizatorului, precum și ai societăților afiliate Organizatorului; (iii) angajați ai oricăror alte societăți/entități implicate în activități legate de organizarea și desfășurarea Concursului; (iv) rudele de gradul I și II (respectiv copii/părinți, frați/surori) și/sau soțul/soția angajaților menționați la punctele (ii) și (iii) de mai sus. (v) persoanele juridice.

4.3 Organizatorul își rezervă dreptul de a lua toate măsurile pentru a preveni participarea la Concurs a persoanelor menționate la art. 4.2, precum și dreptul de a elimina din Concurs orice persoană din categoriile de mai sus. Refuzul de a furniza datele necesare participării în Concurs are drept consecință imposibilitatea de a participa la Concurs, respectiv imposibilitatea acordării premiului în cazul câștigătorului desemnat.

4.4 Dacă sunt identificate persoane care au influențat sau care au facilitat câștigarea premiului în cadrul Concursului, încălcând prevederile prezentului Regulament, Organizatorul are dreptul de a cere restituirea premiului astfel câștigat și de a acționa în instanță respectivele persoane, în vederea recuperării prejudiciilor cauzate.

4.5 Organizatorul își rezervă dreptul (i) de a anula orice participare la Concurs care se efectuează prin încălcarea prezentului Regulament și (ii) de a refuza acordarea premiului în cazul constatării unor asemenea situații.

4.6 Orice încercare de fraudare se soldează cu eliminarea participantului în cauză din Concurs și cu sesizarea organelor de cercetare penală, Organizatorul urmând să informeze respectivul participant cu privire la această decizie.

Art. 5 – Premiul Concursului

5.1 În cadrul Concursului va fi acordat ca premiu, în urma unui proces de extragere, prin random.org: un cupon de reducere în valoare totală de 500 euro pentru achizitionarea de bilete de avion +/sau cazare pentru un grup de minim 3 persoane, pentru o destinație la alegere de pe www.vola.ro, unuia dintre participanții înscriși in Concurs, valabil până la data de 31.01.2020. Cuponul de reducere poate fi folosit la orice achizitie de bilete de avion + cazare pentru orice destinație la alegere care va putea fi efectuată de caștigător pe platforma https://www.vola.ro.

5.2 Participanții se pot înscrie în Concurs prin una din următoarele modalități: (i) în baza înscrierii făcute în prealabil prin postarea unui comentariu pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/VDfilmsdistribution/ la postarea care anunță concursul sau pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/voodoofilms_co/, la postarea care anunță concursul, sau prin trimiterea unui e-mail la adresa contact@voodoofilms.ro care să conțină un link la postarea de pe pagina personală a participantului care să conțină o fotografie cu gașca de prieteni de minim 3 persoane alături de hashtag-urile #matthiasetmaximefilmul și #ieftinuarie. Fotografia poate fi postată pe Facebook sau Instagram (postare publică, însoțită de hashtag-urile #matthiasetmaximefilmul și #ieftinuarie) și inclus în comentariu sub formă de link. Conform mecanismului descris la Art. 6.

5.3 Toate obligațiile de natură fiscală, aferente acestui premiu, se vor plăti de către Organizator, în conformitate cu prevederile Codului Fiscal aplicabil la momentul oferirii Premiului.

5.4 Câștigătorul Premiului oferit în cadrul acestui concurs nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului în bani sau înlocuirea acestuia cu alte servicii și nici nu poate solicita schimbarea caracteristicilor/parametrilor premiului câștigat.

5.5 Premiul va fi predat câștigătorului în format electronic, printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail comunicată in momentul validării, în termen de maxim 7 zile lucrătoare de la data validării. Nu se acordă contravaloarea în bani a premiului și nici nu se pot schimba caracteristicile acestuia.

Art. 6 – Mecanismul desfășurării Concursului

6.1 Înscrierea la Concurs Se înscrie automat în Concurs orice persoană fizică, cu vârsta de minim 18 ani împliniți la data de început a Concursului, care postează un comentariu la postarea ce anunță concursul pe pagina de Facebook https://www.facebook.com/VDfilmsdistribution/ și pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/voodoofilms_co/, care să conțină o fotografie care să arate gașca de prieteni a acestuia. Fotografia poate fi postată pe Facebook sau Instagram (postare publică, însoțită de hashtag-urile #matthiasetmaximefilmul și #ieftinuarie) si inclusă în comentariu sub formă de link.

6.1.2 Participarea la Concurs Pentru a participa la Concurs, Participanții vor parcurge următorii pași: – se accesează pagina https://www.facebook.com/VDfilmsdistribution/ sau pagina https://www.instagram.com/voodoofilms_co/ – se postează un comentariu la postarea ce anunță concursul pe pagina de Facebook, pe pagina de Instagram sau un e-mail la adresa contact@voodoofilms.ro; – comentariul trebuie să conțină un link la o postare pe pagina personală a participantului cu o fotografie care să arate gașca de prieteni a acestuia. Fotografia poate fi postată pe Facebook sau Instagram (postare publică, însoțită de hashtag-urile #matthiasetmaximefilmul și #ieftinuarie) si inclus în comentariu sub formă de link.

6.1.3 Fotografia  trebuie să respecte următoarele criterii: – să respecte tema: Gașca mea de prieteni cu care aș vrea să merg în vacanță. – să utilizeze limba română sau engleză în cazul în care este nevoie. Fotografia nu trebuie să conțină numele sau prezentarea vizuală a branding-ului unor instituții bancare, autorități publice, companii etc. Participantul trebuie să dețină drepturile de autor pentru materialele folosite și să își asume propria răspundere pentru utilizarea acestor materiale.

6.1.4 Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza participarea la Concurs a oricărui Participant care trimite un material video asupra căruia nu deține drepturi de autor sau nu are acordul autorului pentru a utiliza respectivul material. Nerespectarea acestor criterii atrage descalificarea automată a respectivului Participant de la participarea la Concurs.

6.1.5 În cadrul Concursului un participant poate trimite mai multe fotografii care să respecte criteriile de mai sus.

6.1.6 Organizatorul nu acordă buget pentru realizarea fotografiilor.

6.1.7 Organizatorul îşi rezervă dreptul de a refuza participarea la Concurs oricărui Participant care trimite o fotografie cu conţinut licenţios sau cu un explicit caracter ameninţător, abuziv, instigator, de hărţuire, rasist, antisemit, xenofob, misogin, pornografic sau profanator, care aduce atingere bunelor moravuri şi/sau drepturilor omului, în general, ori anumitor persoane fizice sau juridice, în particular.

6.1.8 Organizatorul nu va lua în considerare materialele fotografice care încalcă în vreun fel normele legale naționale sau europene.

6.1.9 Înaintea selecției materialelor fotografice, autenticitatea și originalitatea acestora vor fi verificate, iar Participantul al cărui material fotografic care nu respectă regulile menționate la art. 6.1 și 6.1.2 va fi descalificat va fi înștiințat prin e-mail.

6.2 Desemnarea și validarea câștigătorului

6.2.1. Orice Participant la Concurs are șansa câștigării Premiului, in urma extragerii la sorți. Premiul constă întrun cupon de reducere în valoare de 500 euro, care poate fi utilizat doar de castigator pe site-ul Vola.ro pentru achizitia de bilete de avion +/sau cazare pentru minim 3 persoane valabil până la data de 12.12.2020. Cuponul de reducere poate fi folosit la orice achizitie de bilete de avion + cazare care va putea fi efectuată de caștigător pe platforma https://www.vola.ro.

6.2.2 Premiul va fi acordat în urma unei extrageri la sorți prin random.org care va alege dintre link-urile către postarea publică de pe paginile personale ale participantilor. Se vor lua în considerare toate comentariile primite la postare pe pagina de Facebook Voodoo Films.ro, pe pagina de Instagram voodoofilms_co, precum și postările care au hashtag-urile #matthiasetmaximefilmul și #ieftinuarie,  pe adresa de e-mail contact@vola.ro de la toți participanții care respectă prevederile prezentului Regulament.

6.2.3 Voodoo Films va proceda la validarea câștigătorului, ocazie cu care va verifica îndeplinirea condițiilor privind înscrierea Participanților în Concurs, precum și modul de desfășurare a acesteia. Astfel, pentru ca un Participant sa poata fi validat drept câștigător al Concursului, este necesara îndeplinirea tuturor prevederilor din Regulament, inclusiv a următoarelor condiții: (i) va furniza Organizatorului informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Concurs, la momentul contactării, după cum urmează: nume, prenume, număr de telefon/adresa de e-mail, iar ulterior (ii) va transmite Organizatorului, prin e-mail la adresa contact@voodoofilms.ro în termen de 3 (trei) zile lucrătoare de la data contactării telefonice o declaratie pe proprie raspundere prin care va declara ca respecta toate prevederile Regulamentului.

6.2.4 În cazul în care Organizatorul, din motive independente de acțiunile sale, nu poate contacta câștigătorul (câștigătorul nu a furnizat datele de contact corecte, nu răspunde, are telefonul închis, nu se află în aria de acoperire etc.) sau castigatorul respectiv nu trimite documentul solicitat în termenul prevăzut de Regulament, Participantul posibil câștigător va fi invalidat și Premiul va reveni automat următorului Participant de pe lista scurtă. În cazul în care, pentru orice motiv, Premiul nu poate fi acordat niciunui Participant de pe lista scurtă, atunci Organizatorul își rezervă dreptul de a dispune liber de Premiu, într-o manieră pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

6.2.5 Organizatorul nu poate fi făcut responsabil pentru cazul în care un Participant desemnat câștigător nu poate fi contactat din cauze neimputabile acestora (de ex. fără a se limita la numarul de telefon incorect/incomplet/nealocat, pierderea de catre Participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a Participantului sau alte defectiuni ale altor mecanisme decat ale siteului/platformelor de social media etc), acesta fiind invalidat.

6.2.6 Anunțarea câștigătorului se va realiza prin publicarea acestuia pe pagina de facebook Voodoo Films, după cum urmează: Într-o postare pe Facebook și ca un comentariu cu link la postarea de Facebook. – Numele castigatorul premiului va fi publicat în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii procesului de validare, pe pagina de Facebook Voodoo Films într-o postare și într-un comentariu cu link la postarea de Facebook initiala.

6.3 Intrarea în posesia premiului

6.3.1 Premiul constand intr-un cupon de reducere de călătorie în valoare de 500 euro, valabil până la 12.12.2020 pentru achizitionarea de bilete de avion + cazare pentru o destinație la alegere pentru un grup de minim 3 persoane, care va putea fi efectuată de câștigător pe platforma https://www.vola.ro va fi predat câștigătorului în format electronic, printr-un e-mail trimis la adresa de e-mail comunicată in momentul validării. – În situația în care câștigătorul nu utilizeaza premiul pana la data de 12.12.2020, cuponul de reducere se anulează, castigatorul nefiind indreptatit la plata contravalorii Premiului sau la plata unor sume compensatorii.

Art. 7 – Taxe și impozite

7.1 Organizatorul se obligă să rețină și să vireze impozitul datorat pentru veniturile constând în premiul acordat câștigătorilor cu cetățenie română în conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal, orice alte obligații de orice altă natură în legătură cu acestea fiind în sarcina exclusivă a câștigătorilor. Pentru câștigătorul de altă cetățenie, Organizatorul va sprijini câștigătorul pentru îndeplinirea formalităților aferente impozitării fiscale prin transmiterea documentelor solicitate de autorități, dacă este cazul și dacă acestea sunt în sarcina directă a Organizatorului conform legii.

Art 8 – Limitarea răspunderii

8.1 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestui Concurs, precum și a Organizatorului.

8.2 În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestui Concurs, decizia Organizatorului este definitivă.

8.3 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

 1. a) Înscrierile efectuate in afara perioadei Concursului menționate mai sus;
 2. b) Înscrierile care nu conțin toate informațiile obligatorii;
 3. c) Eventualele dispute legate de drepturile asupra adreselor de e-mail/numerelor de telefon ale Participanților;
 4. d) Eventuale erori în datele furnizate de către câștigățorii desemnați; lipsa acurateței datelor de contact nu atrage răspunderea Organizatorului, fiind responsabilitatea exclusivă a Participanților; ca atare Organizatorul nu are niciun fel de obligație în cazul furnizării de către Participanți a unor date eronate care au dus la imposibilitatea trimiterii în condiții normale a premiului, la imposibilitatea identificării unui câștigător, imposibilitatea înscrierii în Concurs din cauza ilizibilității datelor personale;
 5. e) Organizatorul nu va fi responsabil pentru imposibilitatea câștigătorului de a intra în posesia premiului, cauzată de orice motiv, altul decât propria sa culpa;
 6. f) Situațiile în care anumite persoane înscrise în Concurs sunt în incapacitate de a participa parțial sau integral la procesul de validare, dacă această incapacitate se datorează unor circumstanțe aflate în afara controlului pe care Organizatorul îl poate în mod rezonabil exercita; Aceste circumstanțe se pot datora: informațiilor eronate, incomplete, transmise cu întreruperi, transmise cu întârziere sau deformate în orice alt mod, în urma acțiunilor utilizatorilor paginii web, a funcționării echipamentelor de calcul ale acestora, aplicațiilor acestora sau altor echipamente tehnice ale acestora folosite în derularea Concursului. Aceste circumstanțe se pot datora, de asemenea, dificultăților tehnice care pot afecta funcționarea conexiunilor Internet și/sau a echipamentelor de calcul și/sau a aplicațiilor furnizorului de Internet și/sau funcționarea defectuoasă a e-mail-ului, fie în cazul Organizatorului, fie în cazul participantului, cauzată de probleme tehnice. Aceste circumstanțe pot, de asemenea, să se datoreze unor schimbări de legislație care să influențeze derularea și implementarea competiției (precum deciziile adoptate de autoritățile civile, regimul de război, catastrofele naturale și alte evenimente similare), câștigurile obținute în urma competiției, valoarea acestora, funcția acestora, condițiile de acordare a acestora și/sau distribuirea acestora.

8.4 Participanții acceptă cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator în privința câștigătorului, precum și a calendarului ulterior al Concursului sau a altor schimbări legate de implementarea Concursului.

8.5 Organizatorul are dreptul de a descalifica orice participant care nu respectă regulile Concursului sau în privința căruia există dovezi de comportament incorect sau de sabotaj de orice tip la adresa Concursului.

8.6 Participanții se obligă, de asemenea, să pună la dispoziția Organizatorului toate datele de contact relevante, necesare acestuia pentru a lua legătura cu Participantul în vederea derulării Concursului – anunțare câștigători, transmitere premii etc.

8.7 Organizatorul nu răspunde în niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezultă din participarea la Concurs cu excepția cazului în care acestea se datorează unor acte de neglijență gravă sau unor acte intenționate de care este responsabil Organizatorul.

Art. 9 – Prelucrarea datelor personale

9.1 Prin înscrierea și participarea la Concurs, Participanții și câștigătorul declară că sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament și sunt de acord ca, în cazul în care vor câștiga, datele lor cu caracter personal, respectiv: nume, prenume, număr de telefon, adresa de e-mail, imagine foto/video să fie prelucrate și folosite pentru organizarea Concursului și în vederea transmiterii/predării premiului, precum și în scopuri de reclamă, marketing și publicitare, fără alte obligații sau plăți.

9.2 Organizatorul se obligă să respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR). Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Concurs și să le utilizeze conform legislației în vigoare, doar pentru buna desfășurate a Concursului, urmând ca ulterior aceste date să fie distruse, data limită pentru distrugerea acestor date fiind 12 decembrie 2020.

9.3 Participanții la Concurs au mai multe drepturi cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal așa cum sunt menționate mai jos, respectiv:

 • Dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la participant pe care le Organizatorul le deține;
 • Dreptul la corectarea oricăror date cu caracter personal incorecte sau incomplete;
 • Dreptul la opoziție sau la restricționarea utilizării de către Organizator a datelor cu caracter personal ale participanților;
 • Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului de dinaintea retragerii acestuia;
 • Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal ale participantului, în situațiile în care participantul și-a retras consimțământul, când prelucrarea nu mai este necesară sau când prelucrarea respectivă este contrară legii;
 • Dreptul la portabilitatea datelor ce permite participantului să solicite transmiterea unei copii a datelor prelucrate pe care Organizatorul le-a primit de la acesta către o altă entitate.
 • Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și, de asemenea, de a apela la instanțele de judecată.

9.4 Pentru orice solicitare cu privire la modul în care datele participanților sunt prelucrate, aceștia pot transmite o cerere pe e-mail la: contact@voodoofilms.ro.

Art. 10 – Încetarea / Întreruperea Concursului. Forță majoră

10.1 Concursul poate înceta înainte de împlinirea perioadei prevăzute în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a asigura desfășurarea în bune condiții a Concursului.

10.2 Forță majoră înseamnă în înțelesul art. 1351 Cod civil orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil și inevitabil pentru Organizator, care nu poate fi prevăzut, controlat sau remediat de către Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de voința sa și a cărui apariție îl pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament.

Art. 11 – Contestații și Litigii

11.1 Eventualele contestații vor fi luate în considerare dacă sunt recepționate de Organizator, la adresa de e-mail contact@voodoofilms.ro, în termen de 5 zile de la publicarea numelui câștigătorului pe pagina de Facebook Voodoo Films. Orice contestații sosite după această dată nu vor fi luate în considerare.

11.2 Eventualele litigii apărute între Organizator și Participanți cu privire la orice aspect legat de desfășurarea Concursului se vor soluționa pe cale amiabilă, iar în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate în instanțele judecătorești române competente din municipiul București.

11.3 Reclamațiile referitoare la premiul câștigat, ulterioare transmiterii pe e-mail a premiului către câștigător nu vor fi luate în considerare de către Organizator.

Art. 12 – Alte Clauze

12.1 În cazul în care o anumită prevedere a prezentului Regulament este declarată nulă, celelalte prevederi rămân valabile/valide în măsura în care pot produce efecte juridice chiar în absența condițiilor declarate nule. În măsura posibilului, condițiile anulate se înlocuiesc cu o altă reglementare rezonabilă, validă juridic, care să corespundă cât mai mult scopului prevederilor lipsite de validitate.

12.2 Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea Organizatorului și/sau a colaboratorilor săi implicați în organizarea Concursului.